Çerez Örnek
canlı destek

Начало

 

Преводите играят съществена роля в развитието и разгръщането на всяка национална литература. Те могат да служат не само за разпространението, но и за създаването на нови политически и научни идеи. Макар че преводачите активно участват и съучастват при изграждането на всеки национален език и всяка национална литература, те с много малко изключения винаги са били и все още са напълно непознати.  Кой са тези „непознати герои”? Кога, от какъв език, кои произведения и от кои автори са превеждали, в кои издателства са публикувани тези преведени произведения?
Настоящият онлайн лексикон Türkçe Çevirmenler Sözlüğü  (турски преводачески лексикон) беше инспириран от шведския лексикон Svenskt Översättarlexikon (www.oversattarlexikon.se) и от немския Germersheimer Übersetzerlexikon (www.http://uelex.de).  Първата голяма публикация, която е и основополагащият камък  на настоящия онлайн лексикон, е Türkçe Çeviriler Bibliyografyası: Dünya Edebiyatından Çeviriler” (Библиография на турските преводи: Преводи от световната литература).  Тя беше публикувана през 2017  г. и съдържа опис на преводите от световната литература в периода от основаването на Турската република до 2016 г. В изследванията бяха обхванати отделни библиотечни каталози, каталозите на библиотеката на Турското министерство на културата и туризма, базата данни на турския Институт за научни и технологични изследвания (TÜBİTAK) и на турската Академична мрежа с информационен център (ULAKBIM), в която се съхраняват данните на Националната библиотека.

Библиографията обхваща 18741 информацинни единици за произведения и 6006 за преводачи. 
За повече информация виж: Öncü, MehmetTahirSertdemirBaharAbacı, Gökhan (2017): Türkçe ÇevirilerBibliyografyası: DünyaEdebiyatından ÇevirilerİstanbulHiperlink

Библиографията съдържа списък на преводите и на преводачите, които са допринесли за развитието на турската литература и са я обогатили. Световната литература е представена чрез трите основни рода: лирика, проза и драма. Избрани са 33 езика, преводите от които вътрешно са подкатегоризирани по литературните родове. При създаването на списъците  са отчитани само първите издания, следващи издания на същите произведения не са проследявани. При промяна обаче на преводача или пък на издателството преводът на произведението е включван отново. 
В следващата таблица е даден списъкът на езиците и литературите, от които е превеждано на турски език:

Литературите на света в превод на турски език:

*Спазен е азбучният ред на турски език.

На един следващ етап Турският преводачески лексикон цели да представи и преводи и преводачи, които превеждат от турски на друг език. И при тези категории е предвидено да се създаде за всеки от преводачите „преводаческа биограма” .  Създаден е следният предварителен списък:

ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА, ПРЕВЕДЕНА  НА:

Списъците нямат претенцията да са изчерпателни. Предстоят нови проекти и на следващ етап се предвижда създаването на биограми, както и биографии за живота и работата на преводачите, като по този начин ще се изгражда база данни за преводачи.
Една от най-важните задачи на настоящия проект е да се подчертае ролята на преводите и на самите преводачи, като по този начин се открои тяхното значение и се повиши репутацията им. Надяваме се, че този проект ще бъде в помощ на турските читатели, но и на читателите от цял ​​свят, както и на всички изследователи в научната област на преводите. В това отношение настоящата работа е от голямо значение, тъй като обхваща и архивира информация за многобройни преведени произведения и ще служи като модел за бъдеща работа.
Основна цел на настоящия проект е и да се състави списък на произведенията от световните литературни, преведени на турски, и обратно – списък на произведения, преведени от турски на друг език. Това  трябва също така да създаде възможност за нов, интеркултурен поглед върху турската литература и да предостави информационен източник за онези, които биха искали да осъществят по-нататъшни изследвания в историята на преводите в Турция.
Бихме искали сърдечно да благодарим на всички, които ни подкрепят в планирането, разработването и поддръжката на този проект! Ако откриете грешки, които въпреки всички  усилия сме пропуснали, моля, уведомете ни.


Mehmet Tahir ÖNCÜ & Ljubka Lipčeva-Prandževa


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ