Çerez Örnek

Редакционно

Редакционно

 

В рамките на турския преводачески лексикон се формират работни групи, които извършват изследвания в различни области и същевременно осъществяват научна издателска дейност. Освен преподавателския състав (филолози и специалисти в областта на теория и история на превода) в работните групи се включват и експерти от различни професионални среди.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ