Çerez Örnek
canlı destek

Niyazi Berkes

@idp.org.tr
 
 
Hakkında
Niyazi Berkes (Niyazi Berkez) 21 Ekim 1908 tarihinde Kıbrıs Lefkoşe'de doğdu. Kıbrıslı Hüseyin Hüsnü Bey ve Dervişe Hanım'ın ikiz oğlundan biridir. İlk ve or¬ta tahsilini doğduğu yerde tamamladık¬tan sonra İstanbul'a geldi. 1928'de İstan¬bul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1928-1931 yıl¬ları arasında Darülfünun Edebiyat Fakül¬tesi Felsefe Bölümü'nde felsefe ve sos¬yoloji öğrenimi gördü. 
Mezuniyetinin ar¬dından bir süre Ankara Maarif Cemiyeti Ortaokulu ile Halkevi Kütüphanesi mü¬dürlüklerinde bulundu. 1935'te İs¬tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sosyoloji asistanı oldu. Aynı yıl Ame¬rika'ya giderek Chicago Üniversitesi Sos¬yal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü'n¬de lisansüstü araştırmalarında bulun¬du. 1939'da yurda dönünce Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde sosyo¬loji doçenti oldu. Bir yandan akademik neşirlerini sürdüren Berkes bir yandan da Behice Boran ve Muzaffer Şerif Başoğlu gibi sol eğilimli yazarlarla ideolo¬jik muhtevalı dergilerin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1945 yılında vekâlet emrine alındı. Ardından Danıştay kara¬rıyla görevine iade edildiyse de dersleri dekanlıkça tatil edildi. 
1952'de Kanada Mc Gill Üni¬versitesi Lisans Üstü Araştırmalar Fa¬kültesi'nde sosyoloji profesörü oldu. 31 Ağustos 1975'te de milletlerarası "emeritus profesör" unvanını aldı. Emekli ol¬duktan sonra İngiltere'ye yerleşti ve 18 Aralık 1988 tarihinde küçük bir sahil kasabası olan Hythe'de vefat etti.
Yunan edebiyatından dilimize kazandırdığı eseri, Jowett’in İngilizce çevirisini temel alarak çevirmiştir. 
 
 
 
Eserleri
Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma (Ankara 1942) 
Propaganda Nedir? (Ankara 1942)
Siyasî Partiler (İstanbul 1946)
Turkish Nationalism and Western Civilisation: Selected Essays of Ziya Gökalp (London 1959)
The Development of Secularism in Turkey (Montreal 1964)
İkiyüz Yıldır Neden Bocalıyoruz? (İstanbul, ts.)
Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler (İstanbul 1965)
İslamcılık, Ulusçuluk, Sosyalizm (İstanbul 1969; Ankara 1975)
Türk Düşününde Batı Sorunu (Ankara 1975)
Türkiye İktisat Tarihi (I-II, İstanbul 1969-1970)
Asya Mektupları (İstanbul 1976)
Türkiye’de Çağdaşlaşma (Ankara 1975; İstanbul 1978)
 
 
 
Çevirileri
Platon: Sokrates’in Savunması (1942)
 
 
 
Kaynakça
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=1444 [Erişim: Kasım 2018]
http://www.biyografya.com/biyografi/9223 [Erişim: Kasım 2018]
https://media.turuz.com/.../1286-Soqratesin_Savunmasi-Platon-Chev-Niyazi_Berkes-1... [Erişim: Kasım 2018]
 
 
 

Yazan

Furkan Aka

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ